Coeums Værker

Bibliografia Coei:

Coeums værker
Coeums samlede værker. Foruden bibliotekerne, som er opgivet under hvert værk, så har Coeum også selv en kopi i hans personlige bibliotek (som kun består af hans egne bøger). Mellem hans værker er mange krydsereferencer, også mellem de ikke-forsejlede og de forsejlede værker.

Memoranda Coei:

Coeums optegnelser

Delectorum Hereticum Rerum I

Udvalgte kætterske teknologier I
Coeums første bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum II

Udvalgte kætterske teknologier II
Coeums andet bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum III

Udvalgte kætterske teknologier III
Coeums tredje bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum IIII

Udvalgte kætterske teknologier IIII
Coeums fjerde bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum V

Udvalgte kætterske teknologier V
Coeums femte bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum VI

Udvalgte kætterske teknologier VI
Coeums sjette bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Delectorum Hereticum Rerum VII

Udvalgte kætterske teknologier VII
Coeums syvende bind i hans optegnelse af kætterske teknologier han har mødt. Indkludere alle slags tek-kætterier, som han har stødt på. Er i kronologisk rækkefølge og uden kontekst, men referere dog til rapportner teknologien er mødt i.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Hereticum Res Gladii Saepentiae I

Kættersk teknologi fra Visdomens Sværd I
Coeums første skrift om den kætterske teknologi observeret på visdomens sværd.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Hereticum Res Gladii Saepentiae II

Kættersk teknologi fra Visdomens Sværd II
Coeums Andet skrift om den kætterske teknologi observeret på visdomens sværd.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Hereticum Res Gladii Saepentiae III

Kættersk teknologi fra Visdomens Sværd III
Coeums tredje skrift om den kætterske teknologi observeret på visdomens sværd.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Hereticum Res Gladii Saepentiae IIII

Kættersk teknologi fra Visdomens Sværd IIII
Coeums fjerde skrift om den kætterske teknologi observeret på visdomens sværd.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Oblitus Res Imperatii Honori I

Glemt teknologi fra Kejserens Ære I
Coeums første skrift om den ikke-kætterske teknologi observeret på kejserens ære.
Opbevaret på flere af Mechanicus’ biblioteker og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Oblitus Res Imperatii Honori II

Glemt teknologi fra Kejserens Ære II
Coeums andet skrift om den ikke-kætterske teknologi observeret på kejserens ære.
Opbevaret på flere af Mechanicus’ biblioteker og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Daemones dignum et pugnaverunt I

Dæmoner mødte og bekæmpet
Coeums dæmonologi, en skrift version af Coeums dæmonology
Opbevaret på Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Theses Coei:

Coeums theser

Daemones Pestium res Possunt

Pest dæmonernes magt over teknologi
I dette skrift behandler Coeum, hvorledes pest dæmoner kan forælde og nærmest fordærve teknologi.
Dette skrift opbevares i Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Daemones mutationum res Possunt

Forandrings dæmonernes magt over teknologi
I dette skrift behandler Coeum, hvorledes forandrings dæmoner kan ændre og i nogle tilfælde sågar indtage teknologi.
Dette skrift opbevares i Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Domini mutationis res Postest

En forandringsherrers magt over teknologi
I dette skrift behandler Coeum, hvorledes en forandringsherrer kan inddrage undertvinge en maskine ånd ved at forandre åndens virkelighedsperception. Bogen inkludere desuden en detaljeret og ganske lang beskrivelse af Coeums eget møde med en forandringsherrer og den forbandelse, som forandringsherren forheksede Coeum med.
Dette skrift opbevares i Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Daemones quanta-mechanica faenomenonque: theoretivus Prospectus

Dæmoner og det kvante-mekaniske fænomen: de teoretiske perspektiver
I dette skrift teoretisere Coeum om, at hvis det er rigtigt, at kvante-mekanikken bryder grænsen mellem materium og immaterium, så ville dæmoniske aktivitet i både materium og immaterium kunne aflæses. Liam teoretisere videre om, at forskellige dæmoner påvirker kvanter forskelligt. Liam forstiller sig således, at man I sidste ende, vil få et tal, som kan primtalsfaktoriseres, således at daemones ophav og portofølger ville kunne udledes. Teorien kunne måske godt virke, men er på ingen måde efterprøvet, hvilket gør det svært at afgøre.
Opbevaret på Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Tractatus Coei:

Coeums afhandling
Coeums afhandling er fordelt på 6 bøger og 1 appendix ( i hvert fald i skrivende stund). Alle disse bøger er arkiveret i Ordo Malleus’ forbudte bibliotek og en lettere censureret udgave også i Mechanicus’ hemmelige bibliotek, bortset fra bog 6. En svært censureret udgave er også blevet lavet, som i princippet kan uddeles til almindelige mechanici, denne version er dog censureret i en sådan grad, at den er praktisk talt er ulæselig.

Term Cosmologiciae Universum

Universet kosmologiske udtryk
Første bog i Coeums afhandling. Heri argumentere Coeum for, at alle objekter/ting har en ånd. Denne ånd består på et materielt og et immaterielt plan, hvor det materielle plan består af objektets/tingens fysiske egenskaber og det immaterielle objektet/tingens relation til andre objekter/ting.
Han beskriver også her, hvordan materium blot er totaliteten af alle objekters/tings materielle ånd og hvordan immaterium er totaliteten af objekters/tings immaterielle ånd.
Coeum forklare hvordan disse er to sider af samme sag og sameksistere, men sanset, forstås og påvirkes forskelligt.
Coeum ender bogen med at forklare, hvordan universet samlede ånd er konstant, men hvordan ånd kan frarøves og konvertere fra det enkelte objekt.
[OCC: Dette minder meget omkring den virkelige fysiske teori om Information, fortolket gennem platons idealisme og 40ks sindsyge religiøse dogmer]

Essentia et Historia materii

Materiums historie og essens
Anden bog i Coeums afhandling. Heri forsøger Coeum at påvise og redegøre for den materielle verdens opstående fra et enkelt punkt og som et evigt ekspanderende på trods af, at den beholder den samme masse. I bogens sidste halvdel behandler Coeum universet på et atomar og kantemekanisk niveau. Coeum har ret godt styr på det atomare niveau, men kvantemekanikken henter han fra en magos arbejde, hvilket han også fuldt ud anerkender, men han teoretisere og argumentere for, at immaterium og materium er forbundet på kvanteniveau, hvilket han ikke kender andre, som har skrevet før. Bogen bygger væsentligt på andres undersøgelser, som Coeum referer til og forsøger at fortolke på.

Essentia et Historia immaterii

immateriums historie og essens
Tredje bog i Coeums afhandling. Heri argumentere Coeum for, at immaterium består af alle fysiske tings ånd/information. Derefter argumentere han for, at både størrelsen og vigtigheden af et fysiks objekt afgør objektets indflydelse på immaterium. Mennesker har større indflydelse end dyr, dyr har mere indflydelse end sten osv. Grundet himmellegemers størrelser er disse dog stadig de fysiske objekter med største indflydelse over immaterium. Dette værk bygger både på observation af immatium, som andre mechanici har lavet og offentliggjort, samt logiske slutninger.

Universum principii et spiritus conversionem

Det generelle princip og konvertering af ånd
Fjerde bog i Coeums afhandling. Heri argumentere Coeum for, at selvom både mængden af materiel og immateriel masse i udgangspunkt er konstant, så er der tale om masserne sammenlagt er konstante og der derfor kan finde en konvertering finde sted i mellem dem. Bogen ender med, at Coeum forsøger flere udregningsmetoder, for hvordan dette kan ske. Coeum ender med at anerkende, at uden yderligere empiri og videnskablig udvikling, så er de præcise udregninger umulige. Coeum argumentere dog for, at konverteringen mellem planer må være enormt energikrævende, men da masserne stadig er konstante samlet set, så må en konvertering må energien dukke op igen i en anden form.
Dette værk er udelukkende teoretisk.

Confusio in Universum Spiritum

Entropi i universets ånd
Femte bog i Coeums afhandling. Heri argumentere Coeum for, at immateriums tilstand er uordentlig og konkludere, at dette skyldes entitetter med psykiske kræfter, som evnen til at påvirke immaterium direkte i stedet for blot materium. Coeum giver primært hekse, kættere og xenos skylden herfor, men beskylder dog også sanktionitter for at forværre problemet. I de sidste kapitler vender Coeum tilbage til kvatemekaniken, som bindeled mellem materium og immaterium, da fra hans syn, at kvanter både er fysiske og metafysiske.
Denne bog er den bog i hans afhandling, måske bortset fra bog 4 og 6, som har flest postulater og mindst empiri, når der forfindes empiri, så bygger disse på immateriums generelt accepterede indflydelse på materium.

Anima metadimensiva Imperatori et Omnissii

Kejserens og Omnissiahs metadimensionelle sjæl
Sjette bog i Coeums afhandling. Heri argumentere Coeum for, at materium og immaterium ikke er opstået af sig selv. Derfor må der findes en plan bestående af energi, som er blevet konverteret til de andre planer. Coeum forstiller sig, at alt brugt energi konverteres til dette plan, men dvæler ikke længere ved dette. Hvad Coeum til gengæld hæfter sig ved, er at dette må være et sandhedsplan, som hvis man kunne anskue dette plan, så ville man kunne anskue virkeligheden. I sine sidste kapitler argumentere Coeum for, at kejseren og Omnissiah er entitetter, som kunne anskue sandheden og derved manipulere sandhedens energien i verdenen – altså kunne påvirke byggeklodserne til både materium og immaterium. Coeum antyder aldrig direkte, at Omnissiah og Kejseren ikke er den samme person, men det kan læses af nogen passager og bestemt ikke af andre. Grunden til dualiteten er, at Coeum mener, at kejseren manipulerede så meget, at hans guddommelige bestanddelt reelt er forskellig på trods af, at han reelt er den samme entitet. Coeum afslutter bogen med at forklare, at Kejseren og Omnissiah er guddommelige, fordi de kan anskue sandheden og det ikke ligger indenfor dødeliges mulighed at kunne anskue sandheden.

Apendex I: Speculativa Scientia Haberi

Apendex 1: Den videnskabsteoretiske tilgang
Coeums grundantagelser er, at sanserne er i bedste fald tilstrækkelige og i værste fald fejlbarlige. Der er dog nogle ting, som man kan være sikre på, nemlig tanken, selvbærende koncepter og guddommelige entitetter (herunder kun forstået Kejseren og Omnissiah, selvom de dog ikke er skrevet, som værende 2 forskellige entitetter). Dette betyder for Coeum, at man kan vide sig sikker på egne tanker, de religiøse dogtriner og der findes en idéernes verden. Videnskabeligt gør dette, at Coeum kan gøre brug af logiske slutninger, empiri og spekulativ teori, som har rod i dogmatikken. Coeum ser alle objekter, som materialiseringer fra idéernes verden, som forsøger at tilnærme sig de oprindelige koncept. Han ser derfor mennesker, som uperfekte materialiseringer af kejseren og maskiner, som uperfekte materialiseringer af Omnissiah.

Inventum Coei:

Coeums opfindelser

Lingua-technis quanta-mechanica faenomenonque

Det teknologiske sprog og det kvante-mekaniske fænomen
I dette skrift forslår Coeum at Lingua-technis (mechanicus’ modem sprog) kan forbedres ved at gøre brug af kvantemekaniske superpositioner (sog siger, at der findes en position imellem/som både 0 og 1) og sammenfiltring (som siger, at ting kan beskrives samlet selvom de rumligt er forskellige steder). Han bygger dette på andre Mechanici fund af arkaiske meskiner og underbygger det med teori fra hans afhandling.
Hans teori giver mening nok, i hvert fald på et teoretisk plan, men ville kræve, at hovedparten af corpus mechanicus (Adeptus mechanicus samlede viden) omskrives og alle mechanicus skal omargumenteres – hvilket Coeum kommentere på, men ikke rigtigt forholder sig til.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Protectores Daemonium

Dæmon beskyttere
I dette skrift forslår Coeum, at ved at lade sig indgravere i guld med Aquilla, inkvisitionelle, kejserlige og omnissiah’anske symboler og få indgraveringerne til at vibrere svagt i de freskenser samt programmere subrutiner med kejserlige og omnissiah bønner, så kan man beskytte sig mod dæmonisk indflydelse. Operationerne er uhensigtmæssigt dyre og selvom Coeum teoretisere, at det ikke er nødvendigt med Inkvisitionelle symboler, men tilbyder ingen løsninger til, hvorledes det ville skulle fungere.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek, dog i en stærkt censureret version, og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Daemones quanta-mechanica faenomenonque: Praticus Prospectus I

Dæmoner og det kvante-mekaniske fænomen: de praktiske perspektiver 1
I dette skrift beskriver Coeum hans forsøg, som skal underbygge hans teori i Daemones faenomenon quanta-mechanicaque: theoretivus Prospectus. Han beskriver, hvilke maskiner, som skal til og hvordan datamaterialet skal forståes. I denne bog behandles udelukkende baggrundsmateriale og fejlkilder, altså hvordan apparatet virker, når der ingen dæmonisk aktivitet er. Særligt bruger Coeum tid på at beskrive, hvorledes radiotivitet påvirker apparatet og hvordan han forstiller sig, at man skal håndtere dette i egentlig målinger. Udstyret og metoden kunne måske godt virke, men er jo ikke efter prøvet.
Opbevaret på Mechanicus’ hemmelige bibliotek, dog i en stærkt censureret version, og Ordo Malleus’ forbudte bibliotek.

Coeums Oversættelser:

Coeums Oversættelser:
Disse er bøger, som Coeum har oversat til lav gotisk. Ingen af disse bøger er arkiveret i noget bibliotek ikke engang hans eget, men givet til gruppen andres medlemmer.

Dæmoner mødte og bekæmpet

Dæmoner mødte og bekæmpet
Coeums oversættelse af Daemones dignum et pugnaverunt I og altså Coeums dæmonologi, som kan findes i note form her: Coeums dæmonology
Foræret til CC.

Coeums Værker

Sektor Seraph KristofferThyregod KochAlot